Dekmantel | Vacature: Productie stagiair(e) (x/v/m) bij Dekmantel
Search Results

Vacature: Productie Stage (x/v/m) bij Dekmantel

[English below]

Please note that we’re looking for someone who is based in The Netherlands. Furthermore, this is not a remote position.

Over ons

Dekmantel is binnen de muziekwereld een eigenwijze en groeiende organisatie die zich focust op elektronische muziek in de breedste zin van het woord. Zo organiseren we vier festivals in binnen- en buitenland (Dekmantel Festival, Dekmantel Festival São Paulo, Lente Kabinet en Dekmantel Selectors), runnen we op dagelijkse basis een muzieklabel en houden we ons bezig met andere projecten waar we in geloven. De liefde voor muziek stroomt door ons DNA en we raken enthousiast van iedereen die dat gevoel deelt.

We zijn een onafhankelijke organisatie die kan groeien en leren dankzij de inbreng van haar medewerkers. Om deze reden maken we graag ruimte voor jouw input, creativiteit en ideeën. We motiveren iedereen, van alle achtergronden, etniciteiten, oriëntaties, capaciteiten en ervaringen om te reageren.

Functieomschrijving en werkzaamheden

Tijdens je stage werk je direct samen met de projectleiders op de afdeling productie. Deze afdeling is o.a. verantwoordelijk voor de vertaalslag van idee naar uitvoering en ziet daarbij toe op de projectplanning en -begroting. Daarnaast stuurt de productieafdeling uitvoerende disciplines aan, zoals alles rondom de festivallocatie en techniek, decor en licht, horeca, financiën en personeel. Als productiestagiair(e) werk je veel samen met de personeelscoördinator. Als onderdeel van de afdeling productie is de personeelscoördinator voor Lente Kabinet en Dekmantel Festival verantwoordelijk voor het werven en selecteren van crewleden, het opstellen en bewaken van de draaiboeken en roosters en het aansturen van de functiegroepmanagers.

Vanuit het uitvoeren van een verscheidenheid aan productionele werkzaamheden leer je als stagiair(e) wat er bij het organiseren van een evenement komt kijken en hoe je dit in de puntjes verzorgt. Zo help je binnen de stagefunctie op personeel gebied mee bij het maken van draaiboeken, roosters en werf en onderhoud je de contacten met een grote poule crewleden.
Op andere momenten werk je samen met de projectleider mee op het gebied van de site productie en office management. Aansluitend ben je onderdeel van het team dat zich inzet voor het slimmer omgaan met materialen en afval.

Wie zoeken we?

- Je neemt initiatief en kunt goed prioriteren

- Je presteert goed onder druk en houd je hoofd koel in stressvolle situaties

- Je hebt oog voor detail en werkt zeer secuur

- Je hebt ervaring met Excel en weet je weg te vinden met het opmaken van spreadsheets

- Je hebt affiniteit met de muziek die we programmeren (maar geen must)

- Je hebt een flexibele werkhouding, dagen zijn bij ons zelden van 9 tot 5

- Je bent in het bezit van een rijbewijs (maar geen must)

PS. Heb je het idee dat je enkele profielkenmerken niet bezit, dan moedigen we je aan om ons toch te mailen. We vinden een goede werkhouding, enthousiasme en leergierigheid een goede basis om op verder te bouwen.

Wat bieden wij?

- Een verantwoordelijke en leerzame positie binnen een jong en dynamisch bedrijf. We bieden veel ruimte voor eigen input en zelfstandig werken, jij bepaalt hoeveel je uit je stage wilt halen;

- Een stage van zeven maanden, waarin je vijf dagen per week aan de slag gaat (startend vanaf begin februari tot eind augustus);

- Een werkreis naar Kroatië voor ons buitenlandse festival: Dekmantel Selectors;

- Een marktconforme stagevergoeding;

- Een fijne werkplek en elke dag een gratis, gezonde en vegetarische lunch.

Reageren doe je zo!

Wil je ons komen versterken? Beantwoord dan de onderstaande vier vragen en stuur deze uiterlijk vóór woensdag 29 november op per e-mail naar [email protected] met als onderwerp ‘Vacature Stage Productie’. Graag ontvangen we hierbij ook je naam, telefoonnummer en woonplaats.

1) Waarom spreekt deze stageplek (en Dekmantel in het bijzonder) je aan?

2) Welke ervaring heb je al opgedaan en wat hoop je binnen de stage nog te leren?

3) Tijdens je stage zal je veel moeten letten op de details. Hoe ga jij nauwkeurig te werk? Wat zijn voor jouw de sleutels tot een succesvolle productie?

4) Welke (muziek)evenementen vind je leuk om te bezoeken? En waar let je op tijdens zo’n evenement?

Het aanleveren van een motivatiebrief en/of CV is niet nodig, maar voel je vrij om iets toe te voegen als je dit wilt. De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn en bestaat uit maximaal twee selectierondes, namelijk een sollicitatiegesprek en eventueel een vervolggesprek. De sollicitatiegesprekken vinden (bij voorkeur) fysiek (maar digitaal is mogelijk) plaats op woensdag 6 en donderdag 7 december, op ons kantoor aan de Wagenstraat 5 te Amsterdam.

PS. Heb je het idee dat je enkele profielkenmerken niet bezit, dan moedigen we je aan om ons toch te mailen. We vinden een goede werkhouding, enthousiasme en leergierigheid een goede basis om op verder te bouwen.

Vacancy: Internship event production (x/v/m) at Dekmantel

About us

Within the music world, Dekmantel is a headstrong and growing organisation that focuses on electronic music in the broadest sense of the word. As such, we organise four festivals at home and abroad (Dekmantel Festival, Dekmantel Festival São Paulo, Lentekabinet and Dekmantel Selectors), run a music label on a daily basis and engage in other projects we believe in. The love of music flows through our DNA and we get excited by anyone who shares that feeling.

We are an independent organisation that can grow and learn thanks to the input of its employees. For this reason, we like to make room for your input, creativity and innovative ideas. We motivate everyone, from all backgrounds, ethnicities, orientations, abilities and experiences to respond.

Job description and activities

During your internship, you will work directly with the project leaders in the production department. Among other things, this department is responsible for the transition from idea to execution and supervises the project planning and budget. In addition, the production department manages operational disciplines, such as everything concerning the festival location and technology, decor and lighting, catering, finances and personnel. As a production trainee, you work a lot together with the personnel coordinator.

As part of the production department, the personnel coordinator for Lentekabinet and Dekmantel Festival is responsible for recruiting and selecting crew members, drawing up and monitoring the schedules and rosters and directing the function group managers.From performing a variety of production work, as an intern you will learn what is involved in organising an event and how to take care of it in detail. For example, within the staff intern position, you will help create schedules, rosters and yard and liaise with a large pool of crew members.

At other times, you will work together with the project leader on site production and office management. Subsequently, you will be part of the team working on the smarter use of raw materials, materials and waste.

We are looking for

- You take initiative and prioritise well

- You perform well under pressure and keep a cool head in stressful situations

- You have an eye for detail and work very accurately

- You have experience with Excel and know your way around formatting spreadsheets

- You have an affinity with the music we programme (but not a must)

- You have a flexible working attitude, days are rarely from 9 to 5 with us

- You have a driving licence (but not a must)

PS. If you feel you lack some profile characteristics, we encourage you to email us anyway. We think a good working attitude, enthusiasm and eagerness to learn are a good basis to build on.

We offer

- A responsible and instructive position within a young and dynamic company. We offer plenty of room for your own input and independent work; you decide how much you want to get out of your internship;

- A seven-month internship, during which you will work five days a week (starting from the beginning of February until the end of August);

- A working trip to Croatia for our foreign festival: Dekmantel Selectors;

- A competitive internship fee;

- A nice workplace and a free, healthy and vegetarian lunch every day.

Would you like to join us?

Please answer the four questions below and send them by Wednesday 29 November at the latest by e-mail to [email protected] with 'Vacancy Internship Event Production' in the subject line. Please include your name, telephone number and place of residence.

1) Why does this internship (and Dekmantel in particular) appeal to you?

2) What experience have you already gained and what do you hope to learn within the internship?

3) During your internship, you will have to pay a lot of attention to details. How do you work accurately? What are your keys to a successful production?

4) Which (music) events do you like to visit? And what do you pay attention to during such an event?

Submitting a motivation letter and/or CV is not necessary, but feel free to add something if you like. The selection procedure starts immediately after the closing date and consists of a maximum of two selection rounds, namely an interview and possibly a follow-up interview. The interviews will (preferably) take place physically (but digital is possible) on Wednesday 6 and Thursday 7 December, at our office at Wagenstraat 5 in Amsterdam.

PS. If you feel you lack some profile characteristics, we encourage you to email us anyway. We think a good working attitude, enthusiasm and eagerness to learn are a good basis to build on.