Dekmantel | Vacature: Communicatie Stage (x/v/m) bij Dekmantel
Search Results

Vacature: Communicatie Stage (x/v/m) bij Dekmantel

[English below]

Please note that we’re looking for someone who is based in The Netherlands. Furthermore, this is not a remote position.

Over ons

Dekmantel is binnen de muziekwereld een eigenwijze en groeiende organisatie die zich focust op elektronische muziek in de breedste zin van het woord. Zo organiseren we vier festivals in binnen- en buitenland (Dekmantel Festival, Dekmantel Festival São Paulo, Lentekabinet en Dekmantel Selectors), runnen we op dagelijkse basis een muzieklabel en houden we ons bezig met andere projecten waar we in geloven. De liefde voor muziek stroomt door ons DNA en we raken enthousiast van iedereen die dat gevoel deelt.

We zijn een onafhankelijke organisatie die kan groeien en leren dankzij de inbreng van haar medewerkers. Om deze reden maken we graag ruimte voor jouw input, creativiteit en ideeën. We motiveren iedereen, van alle achtergronden, etniciteiten, oriëntaties, capaciteiten en ervaringen om te reageren.

Functieomschrijving en werkzaamheden

Als onderdeel van het communicatieteam heb je te maken met alle activiteiten binnen Dekmantel en werk je samen met verschillende afdelingen. We vinden het interessant om verhalen te vertellen rondom artiesten, kunstenaars en makers en zoeken daar constant nieuwe vormen voor. Een gezonde dosis aan creativiteit juichen we daarom toe, op deze plek binnen het bedrijf is er veel ruimte voor nieuwe ideeën.

Daarnaast hopen we dat je de muziek die we programmeren en de artiesten die we te gast hebben ook een warm hart toedraagt en je het zelf ook leuk vindt om regelmatig op de dansvloer te staan. Je specifieke werkzaamheden zijn onder andere het maken, publiceren en bedenken van content op onze kanalen, het bijhouden van de interne documenten rondom Social Media statistieken, het schrijven en redigeren van teksten zoals nieuwsbrieven/artikelen, contact onderhouden met externe partijen gevestigd in de muziek- en cultuursector, het verzorgen van onze nieuwsbrieven en bijhouden van onze database en het onderhouden van contact met artiesten, agenten en externe partijen. Tijdens de festivals beheer je de app, de liveblog en zorg je voor een vlotte samenwerking tussen het media- en contentteam.

Wie zoeken we?

- Je hebt affiniteit met de muziek die we programmeren;

- Je bent als een vis in het water op het gebied van social media; je bent op de hoogte van wat de nieuwste trends- en ontwikkelingen zijn op dit vlak

- Je hebt basiskennis van beeld, audio- en video programma's zoals Photoshop, InDesign en Premiere Pro, of je bent bereid om dit te leren

- Je bent comfortabel met zowel schrijven als spreken in het Engels;

- Je bent secuur en je hebt oog voor detail;

- Je bent een aanpakker en kunt goed prioriteiten stellen;

- Je hebt een flexibele werkhouding, dagen duren bij ons zelden van 9 tot 5.

PS. Heb je het idee dat je enkele profielkenmerken niet bezit, dan moedigen we je aan om ons toch te mailen. Heel vaak is een goede werkhouding, enthousiasme en leergierigheid een goede basis om op verder te bouwen.

Wat bieden wij?

- Een verantwoordelijke en leerzame positie binnen een jong en dynamisch bedrijf. We bieden veel ruimte voor eigen input en zelfstandig werken, jij bepaalt hoeveel je uit je stage wilt halen;

- Een stage van zeven maanden, waarin je vijf dagen per week aan de slag gaat (startend vanaf begin februari tot eind augustus);

- Een werkreis naar Kroatië voor ons buitenlandse festival: Dekmantel Selectors;

- Een marktconforme stagevergoeding;

- Een fijne werkplek en elke dag een gratis, gezonde en vegetarische lunch.

Reageren doe je zo!

Wil je ons komen versterken? Beantwoord dan onderstaande vijf vragen en stuur deze uiterlijk vóór woensdag 29 november op per e-mail naar [email protected] met als onderwerp ‘Vacature Stage Communicatie’. Graag ontvangen we hierbij ook je naam, telefoonnummer en woonplaats.

1) Waarom spreekt deze stageplek (en Dekmantel in het bijzonder) je aan?

2) Kun je iets vertellen over de muziek(genres) waar je naar luistert en de artiesten die je leuk vindt?

3) Welke communicatiekanalen gebruik je het liefst en waarom?

4) Houd je je bezig de laatste trends- en ontwikkelingen binnen het festival- en club landschap? En zo ja, hoe doe je dit?

5) Wat wil en hoop je te leren binnen je stage?

Het aanleveren van een motivatiebrief en/of CV is niet nodig, maar voel je vrij om iets toe te voegen als je dit wilt. De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn en bestaat uit maximaal twee selectierondes, namelijk een sollicitatiegesprek en eventueel een vervolggesprek. De sollicitatiegesprekken vinden (bij voorkeur) fysiek (maar digitaal is mogelijk) plaats op woensdag 6 en donderdag 7 december, op ons kantoor aan de Wagenstraat 5 te Amsterdam.

PS. Heb je het idee dat je enkele profielkenmerken niet bezit, dan moedigen we je aan om ons toch te mailen. Heel vaak is een goede werkhouding, enthousiasme en leergierigheid een goede basis om op verder te bouwen.


Vacancy: Internship Communication (x/v/m) bij Dekmantel

About us

Within the music world, Dekmantel is a headstrong and growing organisation that focuses on electronic music in the broadest sense of the word. As such, we organise four festivals at home and abroad (Dekmantel Festival, Dekmantel Festival São Paulo, Lentekabinet and Dekmantel Selectors), run a music label on a daily basis and engage in other projects we believe in. The love of music flows through our DNA and we get excited by anyone who shares that feeling.

We are an independent organisation that can grow and learn thanks to the input of its employees. For this reason, we like to make room for your input, creativity and ideas. We motivate everyone, from all backgrounds, ethnicities, orientations, abilities and experiences to respond.

Job description and activities

As part of the communications team, you will be involved in all activities within Dekmantel and work with different departments. We find it interesting to tell stories around artists, performers and creators and are constantly looking for new forms for this. We welcome a healthy dose of creativity; at this position within the company there is room for new ideas.

We also hope that you like the music we curate, and that you yourself enjoy being on the dance floor. Your specific tasks will include creating, publishing and creating content on our channels, maintaining internal documents around social media statistics, writing and editing texts such as newsletters/articles, maintaining contact with external organisations in the music and culture sector, taking care of our newsletters and maintaining our database and liaising with artists, agents and external parties. During the festivals, you will manage the app, the liveblog and ensure a smooth cooperation between the media and content team.

Who are we looking for?

- You have an affinity with the music we programme;

- You are digital savvy; you know about some of the latest trends and developments in this field

- You have some basic knowledge of image, audio and video programmes such as Photoshop, InDesign and Premiere Pro, or are motivated to learn this

- You are comfortable with both writing and speaking in English;

- You are meticulous and have an eye for detail;

- You are a go-getter and can prioritise well;

- You have a flexible working attitude, days at Dekmantel rarely last from 9 to 5

PS. If you feel you lack some profile characteristics, we encourage you to email us anyway. Very often a good working attitude, enthusiasm and eagerness to learn is a good basis to build on.

We offer

- A responsible and instructive position within a young and dynamic company. We offer plenty of room for your own input and independent work; you decide how much you want to get out of your internship;

- A seven-month internship, during which you will work five days a week (starting from the beginning of February until the end of August);

- A working trip to Croatia for our festival abroad: Dekmantel Selectors;

- A competitive internship fee;

- A nice workplace and a free, healthy and vegetarian lunch every day.

Interested?

Would you like to join us? Then answer the five questions below and send them by e-mail to [email protected] with 'Vacancy Internship Communication' in the subject line before Wednesday 29 November. Please include your name, phone number and place of residence.

1) Why does this internship (and Dekmantel in particular) appeal to you?

2) Can you tell us something about the music (genres) you listen to and the artists you like?

3) Which communication channels do you prefer to use and why?

4) Do you keep up with the latest trends and developments within the festival and club landscape? And if so, how do you do this?

5) What do you want and hope to learn within your internship?

Submitting a cover letter and/or CV is not necessary, but feel free to add something if you want to. The selection procedure starts immediately after the closing date and consists of a maximum of two selection rounds, namely an application interview and possibly a follow-up interview. The interviews will (preferably) take place physically (but digital is possible) on Wednesday 6 and Thursday 7 december, at our office in Amsterdam.

PS. If you feel you lack some profile characteristics, we encourage you to email us anyway. Very often a good working attitude, enthusiasm and eagerness to learn is a good basis to build on.